– wokashi-/ Jushin Hirasawa

識閾/ Kaori Miura

minoru sato -m/s

Haruna Asanoi・MikioTagusari

隙間の地形と谷の話/ Mariko Asai

More Than Life/ Yoko Naito

about overlapping/ Aya Coizumi

Nobutoshi Matsuura

Mikio Tagusari

Miki Ukai

Purple & White・Satoshi Uchiyama

Jushin Hirasawa

越えられない循環/ Toshihiko Iwata・Kaori Miura

Platinum/ Hiroshi Konuma

Lost and Hidden Triangles/ minoru sato -m/s

Kensuke Ueno

Kenzo Onoda

Isao Kimura・Toshihiko Iwata

Mikio Tagusari

Jushin Hirasawa

光の闇/ Mitsunori Kurashige

© obi gallery